Zakres tematyczny Expopower

 

> POBIERZ ZAKRES TEMATYCZNY EXPOPOWER 2017 (PDF)

 

ZAKRES TEMATYCZNY

1.

Elektroenergetyka  - materiały, urządzenia, układy i systemy

1.

Electrical power engineering – materials, devices, systems

1.1.

Surowce, technologie i urządzenia  do wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych i w kogeneracji

1.1.

Resources, technologies and appliances for generation of electricity in conventional power plants and in cogeneration

 

1.2.

Odnawialne i alternatywne źródła energii

1.2.

Renewable and alternative energy sources

 

1.3.

Technologie i urządzenia ograniczające oddziaływanie elektroenergetyki na środowisko naturalne

1.3.

Technologies and appliances to limit the effect of electrical power engineering on the environment

1.4.

Materiały i urządzenia do przesyłu energii elektrycznej liniami napowietrznymi i kablowymi

1.4.

Materials and appliances for transmission of electricity with overhead and cable lines

1.5.

Centralne i miejscowe systemy dystrybucji energii cieplnej

1.5.

Central and local heat distribution systems

1.6.

Układy nadzoru, kontrolno-pomiarowe i sterujące w sieciach elektroenergetycznych

1.6.

Surveillance systems, instrumentation systems and equipment, and control system in electrical networks

1.7.

Materiały, osprzęt i aparatura telekomunikacyjna

 

1.7.

Materials, equipment and appliances for telecommunications

 

1.8.

Systemy i układy przetwarzania energii

 

1.8.

Power conversion systems

 

1.9.

Urządzenia i technologie zasilania gwarantowanego

1.9.

Appliances and technologies for uninterruptible power supply

1.10.

Aparatura, urządzenia i systemy zabezpieczeń stacji transformatorowo – rozdzielczych  wysokich, średnich i niskich napięć

1.10.

Appliances, devices and security systems for HV, MV and LV transformer/switching stations

 

1.11.

Urządzenia i instalacje przeciwprzepięciowe i odgromowe

 

1.11.

Lightning protection and surge protection appliances and installations

 

1.12.

Liczniki i mierniki wielkości elektrycznych

 

1.12.

Meters and gauges of electrical values

 

1.13.

Czujniki i detektory wielkości nieelektrycznych

1.13.

Sensors and detectors of non-electrical values

 

1.14.

Elementy i systemy  instalacji  elektrycznych

 

1.14.

Electrical installation elements and systems

 

1.15.

Systemy i układy  automatyki i sterowania procesami produkcyjnymi

 

1.15.

Automation and production process control systems

 

1.16.

Technologie, sprzęt i narzędzia do budowy i eksploatacji  przesyłowych i dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych

 

1.16.

Technologies, equipment and tools for construction and operation of transmission and distribution power networks

 

1.17.

Maszyny i pojazdy specjalistyczne dla energetyki

1.17.

Special machines and vehicles for power industry

1.18.

Źródła światła i osprzęt oświetleniowy

1.18.

Sources of light and lighting equipment

1.19.

Sprzęt i oprogramowanie informatyczne w elektroenergetyce

1.19.

IT hardware and software in electrical power engineering

 

1.20.

Energetyka jądrowa

 

1.20.

Nuclear power

2.

Elektroenergetyka - handel i usługi

 

2.

Electrical power engineering - sale and services

 

2.1

Obrót energią elektryczną

 

2.1

Electric energy trading

 

2.2

Usługi budowlano – montażowe, remontowe i eksploatacyjne

 

2.2

Construction and installation, repair and maintenance services

 

2.3

Dostawy hurtowe i detaliczne materiałów i urządzeń

 

2.3

Wholesale and retail sale of materials and appliances

 

2.4

Usługi finansowe i w zakresie zarządzania

2.4

Financial and management services

 

2.5

Usługi informacyjne- wydawnicze i medialne

2.5

Information, publishing and media services

 

[ Wstecz ]